2. únor - Hromnice

02.02.2016 10:19

Z druhé knihy Mojžíšovy

 
13, 1-3a. 11-16
Zasvěcení prvorozenců
 
     Hospodin mluvil k Mojžíšovi a řekl mu: „Zasvěť mi každého prvorozence, který otvírá lůno u synů Izraele, ať je to z člověka, nebo z dobytka. Patří mně!“
     Mojžíš řekl lidu: ‚Až tě Hospodin přivede do kananejské země, jak přísahal tobě i tvým otcům, až ti ji dá, odevzdáš Hospodinu všechno, co otvírá lůno, každého prvorozeného samce při vrhu tvého dobytka zasvětíš Hospodinu. Za každého prvorozeného osla dáš beránka; jestliže nevykoupíš, musíš ho zabít zlomením šíje. Všechno prvorozené z člověka u svých synů musíš vykoupit! 
     Když se tě v budoucnu zeptá tvůj syn: ‚Co to znamená?‘, řekneš mu: „Hospodin nás vyvedl silnou rukou z Egypta, z domu otroctví. Když se totiž farao zatvrdil a  nechtěl nás propustit, Hospodin pobil všechno prvorozené v egyptské zemi, od prvorozence člověka až po prvorozence dobytka. Proto obětuji Hospodinu všechny samce, kteří otvírají lůno, a vykupuji každého prvorozence ze svých synů.“ Bude to jako znamení na tvé ruce a jako stuha mezi tvýma očima na připomínku, že nás Hospodin silnou rukou vyvedl z Egypta.“
 
 
 

Z promluvy svatého Sofronia, biskupa jeruzalémského

 
(Orat. 3, de Hypapante, 6. 7: PG 87, 3, 3291-3293)
Uvítejme jasné a věčné světlo
 
     Pospěšme vstříc Kristu, my všichni, kteří s takovou zbožností slavíme a uctíváme jeho tajemství, pojďme všichni s ochotným srdcem. Nikdo ať při tomto setkání nechybí, ať není nikoho, kdo by nenesl světlo. 
     Jestliže zažíháme plamen svíce, chceme ukázat na Boží světlo toho, jenž přichází, od něhož pochází světlo všeho, co svítí, neboť on zahání temnoty nejtemnější a hojností věčného světla všechno osvěcuje. A chceme také co nejjasněji dát najevo, jak má zářit naše duše, chceme-li mu jít v ústrety. 
     A jako nesla Boží Matka a nejčistší Panna v náručí pravé světlo a přišla na pomoc těm, kdo byli pohříženi v temnotách,(1) tak i my, jsouce osvíceni jeho světlem a držíce v rukou všem viditelné světlo svíce, spěšně vyjděme naproti tomu, který je světlo pravé. 
     Vždyť opravdu světlo přišlo na svět(2) a svět zahalený tmou osvítilo, opravdu nás navštívil ten, který vychází z výsosti(3) a osvítil ty, kdo seděli v temnotách. To je naše dnešní tajemství, a proto jsme vyšli se svícemi v rukou, proto přicházíme se světlem, abychom tak naznačili, že nám zazářilo světlo, a abychom se otevřeli jasu, který na nás od něho přechází. Pospěšme proto všichni společně a vyjděme Bohu vstříc. 
     Přišlo to pravé světlo, osvěcující každého člověka přicházejícího na tento svět.(4) Nuže bratři, všichni ať jsme osvíceni, všichni ať jsme plni jasu. 
     Nikdo z nás ať nezůstane neposvěcený tímto světlem, nikdo, koho zcela naplnilo, ať nesetrvává v noční temnotě, nýbrž vyjděme všichni plni jasu. Byli jsme osvíceni, všichni společně vyjděme naproti a se starcem Simeonem uvítejme ono světlo, jasné a věčné. Se Simeonem se z duše radujme a Původci a Otci světla společně zazpívejme chvalozpěv díků, neboť on nám poslal pravé světlo, zaplašil temnotu a všem nám dal zazářit svým světlem. 
     Skrze něho jsme také my uviděli Boží spásu, kterou připravil před očima všech národů(5) a kterou nám zjevil ke slávě nového Izraele. A stejně jako byl Simeon pohledem na Krista zbaven pout pozemského života, i my jsme rázem byli osvobozeni od onoho starého a temného hříchu. 
     Také my jsme ve víře objali Krista, když k nám přišel z Betléma, a z pohanů jsme se stali Božím lidem, neboť Kristus je naše spasení od Boha Otce. Spatřili jsme Boha, když se stal člověkem; a protože jsme viděli, že Bůh přišel, a v duchu ho vzali do náruče, nazýváme se novým Izraelem. A proto každoročně slavíme tento Boží příchod a nikdy na něj nezapomeneme. 
 
(1)Srov. Lk 1, 79. 
(2)Srov. Jan 1, 9. 
(3)Lk 1, 78. 
(4)Jan l, 9 (Vulg.). 
(5)Srov. Lk 2, 30-31.

—————

Zpět