O nás

Obec Tučapy patří do farnosti Boršice u Buchlovic, kde je farní kostel zasvěcený sv. Václavovi. Tam také sídlí farář, P. Anton Kasan, který spravuje také farnosti Stříbrnice a Osvětimany.  V červenci 2015 se do Tučap přistěhoval P. Vavřinec Černý a bude zde působit jako výpomocný duchovní. Kněz v Tučapech nebydlel od roku 1980, kdy 21. května, čtyři dny po svých šestadevadesátých narozeninách zemřel kanovník a farář P. Richard Němčák. Je pochován na zdejším hřbitově. R.I.P.

Zdejší filiální kostel je zasvěcen mocným ochráncům a patronům Moravy - sv. Cyrilu a Metoději. Před kostelem je umístěna deska s následujícím textem:

 

Historie tučapské kaple a kostela

Za starých dob nebyl v Tučapech žádný církevní objekt.
Tučapští docházeli na bohoslužby do Boršic, někteří do Polešovic.
   Roku 1863 vystavěli si Tučapští kapli na památku tisíciletého
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Byla stavěna
pouze z kamení a na hliněnou maltu. V neděli po Všech
svatých byla vysvěcena a od té doby stavili Tučapští hody –
- na císařské nedrží. Stavba časem dosloužila a v r 1933 zbourána.
Se stavbou nové kaple se začalo 25. X. 1933, dne 5. XI. 1933 byl vysvěcen
základní kámen a jeho pamětní listina v závěru zní:
 
„Kéž je tato kaple domovem Božím, v němž bude požehnáno
dobrým skutkům a snahám, pramenem svaté víry, naděje
a lásky a útočištěm všech trpících a strádajících
hledajících útěchu a pomoc Všemohoucího.
   Dílem tímto postaveným ke cti a slávě Boží buď vždy
        Pochválen Ježíš Kristus na věky věkův.“
 
Dne 30. IX. 1934 se konala slavnost svěcení kaple i
nadstavby vedlejší školy (vedl světící biskup olomoucký
Msgr. J. Stavěl). Další zvelebování představovalo
vysvěcení Křížové cesty, druhého zvonu (sv. Václav)
a druhého oltáře se sochou P. Marie Lurdské.
   To byl důvod k povýšení kaple v Tučapech na filiální
kostel sv. Cyrila a Metoděje
   Tím bylo tučapským věřícím umožněno konat
všechny církevní obřady ve svém kostelíku.
V roce 1946 se provedla přístavba  o 5m k silnici
pro umístění varhan (v r. 1947)
Tučapští věřící a občané o svůj stánek Boží pečují
tak, aby představoval hlavní dominantu obce.
Výměna střešní krytiny byla provedena v r. 1990 a1991.
   Oprava fasády v letech 1999 a 2000.
             Všem, kteří pomáhali při stavbě,
                    opravách a zvelebování
              Pán Bůh zaplať a požehnej.
 
                   v Tučapech 7. 7. 2001

 

 

Tučapy leží ve vinařské oblasti a první písemná zmínka o obci je ze ztačátku 12. stol. Dokládá to druhá deska, která je umístěna též před kostelem. Zde je opis jejího textu:

Symboly slovácké obce Tučapy

Do dějin Moravy vstupují Tučapy okem 1131. V nadační listině biskupa
Jindřich Zdíka o majetku kostela sv. Václava v Olomouci se tehdy
uvádí majetek 210 osad a vsí.
   V proboštství spytihněvském jsou jmenovány i naše Tučapy: tato první písemná
zmínka o obci představuje počátek trvání obce.
   Z doložené historie známe, že v Tučapech byly 3 svobodné dvory 
a 1 zemanská tvrz. Jejich majiteli byli vladykové z Tučap.
   V Tučapském znaku byl uplatněn motiv hroznu, připomínající zdejší
vinařskou tradici, někdejší existence panského sídla ve vsi je doložena 
figurou tvrze. Zelená barva štítu
 symbolizuje zemědělský charakter obce, zlato-
-stříbrné čtvrcení tvrze a shodné zbarvení hroznů připomínají čtvrcení
původního domácího štítu vladyckého rodu z Tučap.
 
Přejeme si společně, aby si Tučapjané vážili obce a měli ji rádi tak, jak 
to činili jejich předkové po celá předchozí staletí.
 
V Tučapech                                                       na Hody 5.-6. 10. 2002