Hodové kázání

06.10.2018 18:27

    Hody patří k tradičním svátkům snad každé moravské vesnice. Hody se slaví jako křesťanský svátek i jako den hojnosti, veselí a blahobytu. Je to vlastně připomínka posvěcení kostela, proto v Čechách této slavnosti říkají posvícení. My jsme si ve výroční den, při nedělní mši sv.. připomenuli 84. výročí posvěcení našeho kostela, který byl zbudován na místě chátrající kaple. A dnes, tradičně první říjnovou sobotu, slavíme naše hody a u bohatě prostřených stolů se dnes setkává rodina a přátelé, kteří často přijedou i z daleka – a společně hodují.

    Na Moravě je obvyklé, že hody začínají v kostele mší svatou, Což je vlastně pochopitelné, když slavíme narozeniny kostela a jsem rád, že i my letos takto začínáme. Chceme si uvědomit, že kdyby nebyl kostel, nebyly by hody a z toho plyne, že ta mše sv. je vlastně hlavní událostí našich hodů. Zvolil jsem pro dnešní den formulář „Na poděkování“, protože máme za co děkovat, za život, za hmotnou zajištěnost, za dobré rodiny, za zdraví… To je minulost.

    Letošní hody jsou poznamenány ještě další mimořádně důležitou událostí, před chvilkou skončila volba nového obecního zastupitelstva. A tady se nám nabízí pohled do budoucnosti, protože na tom novém zastupitelstvu bude hodně záležet pohoda, v jaké budeme v naší obci žít. Bude záležet na jejich aktivitě, ale také bude hodně záležet na každém z nás, jak se do života obce zapojíme. Je to v rukou našich ale i Božích.

    Často říkám, že Bůh je nejlepší režisér, protože nám často připravuje někdy nečekané, někdy zajímavé situace. Když jsem vybíral dnešní liturgické texty, vytiskl jsem je společně na samostatný papír, abychom nemuseli listovat v lekcionáři. A když jsem je vytiskl, všimnul jsem si že, nevím jak, mi editor v textu zvýraznil dvě věty. Považoval jsem to za chybu a chtěl jsem ta zvýraznění odstranit a nedařilo se mi to přesto, že s Wordem pracuji už desítky let. A tak jsem se zadíval na obsah těch vět a zjistil jsem, že Bůh asi chtěl, abych si jich všimnul. V epištole je to: Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. a v evangeliu tato věta: To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Tyto dvě myšlenky jsou velmi aktuální pro naši situaci. Každý člověk přece touží po tom, aby prožil svůj život v radosti, ve spokojenosti a, jak se říká, v pohodě. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj, říká sv. Pavel. Nebojme se usilovat o pokoj ve vlastním srdci a snažme se ho vnášet do neklidného prostředí dnešního světa. Tak jako se člověk vnitřně rozervaný může stát rušivým elementem v mezilidských vztazích, / tak jako hněv, nenávist a egoismus vždy plodí destrukci, / tak Boží pokoj, který Bůh dává svým dětem, může uzdravovat, očišťovat a projasňovat svět a lidi v něm. A budeme-li šiřiteli pokoje, pak také budeme naplňovat obsah toho přikázání z evangelia: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Milujte se. Co to znamená. Říká se, že když kněz neví, o čem mluvit, tak že začne o lásce. Ale musíme si uvědomit, co znamená to slovo láska. Řečtina má tu výhodu, že pro různé druhy lásky má různé výrazy. Pán Ježíš nemluví o té lásce vášnivé, erotické, to je láska amor. On má na mysli lásku charitas, kdybychom to chtěli vyjádřit česky, tak bychom museli říct, že láska charitas je vůle chtít dobro pro druhé. a vůle u člověka vychází z rozumu. Takže ta láska, o které Ježíš mluví je zcela racionální záležitost – chtít dobro pro druhé. A to lze jen tehdy, máme-li pokoj v srdci a budeme-li naplňovat vůli Boží. Protože nic na tomto světě není náhodou, všechno je vůle Boží. I ty dnešní volby byly podle Boží vůle, i to nové zastupitelstvo tady není náhodou. A i pro ně platí další myšlenka z dnešního evangelia: … já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek byl trvalý.

    Řekl jsem na začátku, že dnešní mší svatou chceme děkovat. Budeme děkovat i za to, že nám Pán dává tu zdravou lidskou moudrost, abychom dokázali naplňovat svět pokojem a láskou. Začněme ve svých domovech, ve svých rodinách a tato nákaza ať se šíří dál… Děkujme zde před svatostánkem za to, že se máme tak, jak se máme a za to, že se nyní můžeme radovat a hodovat. Vám všem přeji požehnaný čas hodový. Amen.

 

—————

Zpět