Povolení bohoslužeb do 15 osob

25.04.2020 10:59

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 452

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu

s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro

území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu

koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve

smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a

§ 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020

I. nařizuje

a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob,

s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné

obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob

nejméně 2 metry,

b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje

pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení,

jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém

případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového

okénka apod. alespoň 10 metrů;

 

II. omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných

veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření

kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,

popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou

překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

b) společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a

při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné

šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny

shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je

nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob;

v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených

hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se

běžně dotýkají ruce;

 

III. nařizuje

a) pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována

následující pravidla:

i. trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,

ii. na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která

nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního

týmu,

iii. mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně

2 metry,

iv. sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích

cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

v. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem

na dezinfekci rukou,

vi. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné

šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů

za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech

nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit

provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale

také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

vii. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých

tréninkových pomůcek;

 

b) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:

i. účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné

moci, anebo osoba, jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše

čtyři další osoby,

ii. snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný

prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

iii. účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných

osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců

iv. po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých

pomůcek;

tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují

do registrovaného partnerství;

 

c) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

i. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

ii. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby

dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů

domácnosti,

iii. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně

dezinfikují ruce,

iv. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),

který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou

vodou a obdobné obřady,

vi. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby,

před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

vii. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně

neprodlužuje,

viii. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány

kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

ix. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní

bohoslužebný prostor;

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají

otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

d) pro účast na spolkové činnosti, aby byla dodržována následující pravidla:

− zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas

nejvýše 10 osob,

− mezi účastníci se dodržují odstupy nejméně 2 metry,

− bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

 

Ing. Andrej Babiš

předseda vlády

—————

Zpět