Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa k liturgii následujících týdnů

31.03.2020 16:21

(Výtah z obsáhlejšího rozhodnutí)

1) Dispens
Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání.
Sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bude bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.

 

2) Svátost pokání a smíření

- Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v přikázané době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“. Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.

 

- Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Jen ve výjimečných situacích, kdy to žádá pastorační péče, ať je dána příležitost přijmout svátost pokání a smíření těm věřícím, kteří o ni osobně požádají. Předem se s knězem telefonicky domluví. Místem konání takové zpovědi ať není zpovědnice, ale sakristie, zavřený kostel, nebo vhodný venkovní prostor v areálu kostela. Je přitom potřeba dodržet zásady opatrnosti a bezpečnostní pravidla (rouška, vzdálenost 2 metry). To platí jak pro kajícníka, tak pro zpovědníka. Současně je nutné dbát na to, aby nedošlo k porušení zpovědního tajemství.

 

- Po ukončení mimořádných opatření bude dána příležitost ke svátosti smíření všem.

 

- Není dovolena zpověď prostřednictvím elektronické komunikace (telefon, internet atd.).

 

3) Svaté přijímání

- Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání Ducha Svatého.

- Vzhledem k současné situaci jsou povzbuzováni všichni věřící k duchovnímu svatému  přijímání (kancionál č. 042), kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost. Nové příležitosti ke zpovědi a splnění tohoto přikázání budou pro všechny po ukončení pandemie.

 

4) Velikonoční třídení

- účast na velikonočních bohoslužbách není povinná. Povinná je účast na mši svaté na Boží hod velikonoční. Zároveň ale platí vyhlášení zákazu shromažďování, a proto i na tuto účast se vztahuje dispens.

- Na Boží hod velikonoční letos odpadá svěcení pokrmů. Místo toho se doporučuje věřícím obřad požehnání pokrmů doma před velikonoční snídaní. Modlitbu k tomu najdete na těchto stránkách.

 

5) Pohřby

- Na pohřby existuje státní výjimka, ale je třeba být velmi opatrný a dohodnout se jen na malé skupině nejbližších. Otec arcibiskup doporučuje pohřební obřad jen u hrobu v nejužším kruhu rodiny s tím, že zádušní mše svatá bude odsloužena, jakmile to bude možné.

—————

Zpět