Základní pravdy křesťanské víry a morálky

19.12.2015 10:08

ZÁKLADNÍ PRAVDY KŘESŤANSKÉ VÍRY A MORÁLKY 
* KKC = Katechismus katolické církve, Zvon, 1995

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Dvě hlavní přikázání křesťanské lásky
          Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší 
          a celou svou myslí.  

                   Bible : Mt 22,36-38; Mk 12,28-30; Lk 10,25-27; KKC : 2083 nn.
          Miluj svého bližního jako sama sebe.  
                                        Bible : Mt 22,39; Mk 12,31; Lk 10,27; KKC : 2196 nn.


Božské ctnosti    Bible : 1Kor 13,13; KKC : 1812-1829, 1840-1844

 Víra        Bible : Řím 4,18-21; Ef 3,10-12; Žid 11,1 nn.; 1Jan 5,1-4; 
               KKC : 84-100, 155, 142-184, 1814-1816, 1842, viz. Vyznání víry 
 Naděje    Bible : 1 Tim 4,10; Tit 3,6-7; Žid 10,23; KKC : 1817-1821, 1843 
 Láska     Bible : Jan 13,34-35; 1Kor 13,1-13; Ef 5,1-2; Kol 3,14, 1 Jan 4,7 nn. 
                   KKC : 1822-1829, 1844

                 

Základní ctnosti KKC : 1805-1809, 1835-1838
          Moudrost   Bible : 1 Kor 1,22-25; Kol 2,2-3; Jak 3,13-17; 
                  KKC : 1806, 1835, 1831
        
Spravedlnost   Bible : Ž 37,29-30; Sk 10, 34-35; Řím 14,17; 1 Jan 2,29; 
                        KKC : 1807, 1836 

          Statečnost   KKC :1808, 1837 
        
Mírnost   Bible : Flp 4,5; KKC : 1809, 1838


Církevní přikázání  ( úprava schválená ČBK 4.7. 2000 ) 
                                     KKC : 2041-2043, 2048 

          O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté 
          a zachovat pracovní  klid.
          Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok. 
          Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době. 
          Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy 
          ve stanovené dny. 
          Přispívat církvi na její potřeby.  

 

Desatero Božích přikázání ( katechetická formule ) 
                              Bible : Ex 20,2-17; Dt 5,6-21   KKC : úvod do Desatera 2052-2082

1. V jednoho Boha věřit budeš. Bible : Ex 20,2-6; Dt 5,6-10; KKC: 2084-2141

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Bible:Ex 20,7; Dt 5,11;KKC: 2142-2167
3. Pomni, abys den sváteční světil.   Bible : Ex 20,8-11; Dt 5,12-15; 
                                                          KKC : 2168-2195  

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo  
    na zemi. 
Bible : Ex 20,12; Dt 5,16; KKC : 2197-2233, 2247-2253 
5. Nezabiješ. Bible : Ex 20,13; Dt 5,17; Mt 5,21 nn.; KKC : 2258-2330 

6. Nesesmilníš. Bible : Ex 20,14; Dt 5,18; Mt 5,27 nn.; KKC : 2331-2400  

7. Nepokradeš.  
                     Bible : Ex 20,15; Dt 5,19, Mt 6,19-20; Mt 6,24; KKC : 2401-2463  

8. Nepromluvíš křivého svědectví. Bible : Ex 20,16; Dt 5,20; KKC: 2464-2513

      9. Nepožádáš manželky bližního svého.  
                              Bible : Ex 20,17; Dt 5,21; Mt 5,27 nn.; KKC : 2514-2533   
             
   10. Nepožádáš statku bližního svého.
  
                              Bible : Ex 20,17; Dt 5,21; Mt 6,19-20; Mt 6,24; KKC: 2534-2557

 

Dary Ducha svatého  Bible : Sk 2,38; 2 Tim 1,6-7; 
                                         KKC : 158, 1830, 1831, 1845, 2003 
   
      Dar moudrosti 
viz. základní ctnosti – moudrost

Dar rozumu  KKC : 1704-1706  

Dar rady

Dar síly

Dar umění   KKC : 2501       

Dar zbožnosti  KKC : 1674-1676, 1807, 1969, 2095, 2096, 2102, 2142

Dar bázně Boží  Bible : Ž 111,10; Př 1,7

                       

Plody Ducha svatého  Bible : 2 Kor 6,6-7; Gal 5,22-23; 1 Tim 6,11;  KKC : 183

Láska  viz. božské ctnosti – láska

Radost  Bible : Lk 2,10; Řím 14,17

Pokoj  Bible : Ž 29,11; Mt 5,9; Jan 14,27; 1 Kor 14,33; Jak 3,18

Trpělivost  Bible : Kol 3,12; Jak 5,7 nn.; 2 Petr 1,5-7

Shovívavost

Vlídnost

Dobrota  Bible : Řím 11,22

Mírnost  Bible : Flp 4,5

Věrnost

Tichost

Zdrženlivost

Čistota

 

Sedm křesťanských ctností  KKC : 1803, 1804, 1810, 1833, 183             

Pokora  Bible : Ž 147,6; Ž 149,4; Př 3,34; Mich 6,8; Mt 5,3; Mt 11,29; Jak 4,6

Štědrost

Čistota ( cudnost )

Přejícnost

Střídmost

Mírnost  viz. plody Ducha svatého - mírnost

Přičinlivost ( pracovitost )

 

Sedm svátostí církve  KKC : 1210 nn.                        

Křest  Bible : Mt 28,19; Mk 16,16; Sk 2,38;  KKC : 1213-1284

     Biřmování  Bible : Jan 16,7 nn.; Sk 2,1 nn.;  KKC : 1285-1321

     Svátost oltářní  Bible : Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Lk 22,17-20; Jan 6,34 nn.;

                          KKC : 1322-1419

     Pokání a smíření  Bible : Mt 16,19; Mt 18,18; Jan 20,23;  KKC : 1422-1498

     Pomazání nemocných  Bible : Mt 8,17; Mt 10,8; Mk 6,12-13; Mk 16,18; 
                                             Jak 5,14-1;  
 KKC : 1499-153

    Kněžství  Bible : Lk 22,19; Řím 10,12-17; 2 Tim 1,6 nn.; Jan 20,21;  

               KKC : 1536-1600

Manželství  Bible : Gen 1,27; Mt 19,3-6; Mk 10,2 nn.; Lk 16,18;  
                   KKC : 1601-166

 

Skutky duchovního milosrdenství  KKC : 2447

Učit

Radit

     Těšit  Bible : 2 Kor 1,3-4; 1 Tes 5,14

     Posilovat  Bible : Ef 6,10; Flp 4,13 
    Odpouštět  Bible : Mt 6,12-15; Lk 6,37; Lk 7,47; Lk 11,4; Ef 4,32; Kol 3,13         
     Trpělivě vše snášet

     Modlit se za živé i mrtvé  Bible : 2 Kor 1,10-11; Ef 6,18; 1 Tim 2,1-4; 

                                         1 Jan 5,13-16; Jak 5,16; Zj 5,8; Zj 8,3-4 

 

Skutky tělesného milosrdenství  Bible : Mt 25,31-46; Tob 12,12-13;  
                                                              KKC : 2447  

Dávat najíst tomu, kdo má hlad.

Hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou.

Odívat toho, kdo nemá co na sebe.

Navštěvovat nemocné a vězněné.

Pohřbívat zesnulé. 

 

Osmero blahoslavenství  Bible : Mt 5,1 nn.; Lk 6,20-22;  KKC : 1716-1729

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.

Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou  nasyceni.

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě vám připisovat všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte v nebi hojnou odměnu, vždyť stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. 

 

Sedm hlavních hříchů  KKC : 598, 1849, 1866

Pýcha

Lakomství

Závist

Hněv

Smilstvo

Nestřídmost

Lenost 

 

Hříchy do nebe volající  KKC : 1849, 1867

Úmyslná vražda  Bible : Gen 4,1 nn.;  KKC : 2268 nn.

Sodomský hřích  Bible : Gen 18,20 nn.; Gen 19,4-5; Gen 19,13

Nářek utiskovaného lidu, cizince, vdovy a sirotka

Nespravedlnost vůči zaměstnanci  Bible : Dt 24,14-15; Mal 3,5; Jak 5,4

 

Hřích, kdy spolupracujeme na hříších dalších lidí 
                                                                                           KKC : 1849, 1868, 1869

Když se na nich přímo podílíme.

Když je nařídíme.

Když k nim radíme.

Když je schvalujeme.

Když je neoznámíme.

Když jim nezabráníme.

Když chráníme ty, kdo páchají zlo. 

 

Základní pravdy o Bohu

Bůh je jeden.     
      Bible : Dt 4,39; Dt 6,4; Iz 45,18-22; Mal 2,10; Mt 23,8 nn.; Mk 12,29; 
     Mk 12,32; 1 Kor 8,4-6; Ef 4,4-6; 1 Tim 2,5; Jak 2,19 
     KKC :200-202, 228,  viz. 1. přikázání, viz. Vyznání víry ( Credo )

Bůh je spravedlivý. 
     Bible : Dt 32,4; Ž 7,12; Ž 11,7; Ž 119,137-138, Ž 119,160; Ž 145,17; 
    Jer 12,1; 1 Jan 1,9; KKC : 271, 2009

Bůh je ve třech osobách. 
     Bible : Mt 3,16-17; Mk 1,9-11; Lk 3,21-22, 
     KKC : 178, 232-267, 292, 470, 684, 732, 1066, viz. Vyznání víry ( Credo )

Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí a vzkříšením vykoupil 

a spasil. 
     Bible : Mt 20,28; Mk 10,45; Řím 3,22-26, 1 Tim 2,5-6; 
      KKC : 432, 456-464, 479-483, 519, 606-623, viz. Vyznání víry ( Credo )

Lidská duše je nesmrtelná.  KKC : 363, 365-367, 382

Boží milost je ke spáse nezbytná. 
      
Bible : Řím 3,21-24; Řím 6,23; Ef 2, 8-9; Tit 3,4-7 
      KKC : 265, 277, 357, 797, 1742, 1861, 1889, 1896, 1960, 1996-2005,       
             2009-2011, 2017, 2021-2027

 

Hříchy proti Duchu svatému  Bible : Mt 12,31-32; Mk 3,28-29; Lk 12,10; 
                                                       KKC : 1849, 1864

Opovážlivě se spoléhat na Boží milost.  KKC : 2092, 2119

Zoufat nad Božím milosrdenstvím.  KKC : 2091

Bránit se poznané křesťanské pravdě.  
                                     KKC : 74, 75, 216, 217, 2104, 1740, 1864, 2123-2128

Závidět jinému Boží milost.

Zatvrzele odmítat spasitelné napomínání.  
                                     KKC : 1954-1960, 1975-1979, 2467

Úmyslně setrvávat v nekajícném životě.

 

 

—————

Zpět