Aktuality

29.03.2020 07:47

5. neděle postní - čtení a homilie

1. ČTENÍ: Ez 37,12-14 Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že...

—————

28.03.2020 10:38

Velikonoce 2020 v Tučapech

Letošní slavení Velikonoc bude v Tučapech mimořádné. Prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Sarah, zveřejnil dekret, kterým upravuje slavení Velikonoc během pandemie Covid-19. Dekret uvádí, že Velikonoce nelze slavit jiný den. V zemích, postižených touto nemocí, ve...

—————

25.03.2020 14:16

Může kněz sloužit mší svatou sám?

V dobách koronovirové krize se vedou různé diskuse o tom, zda římskokatolický kněz může každý den obětovat sám mši svatou. Biskupové žádali kněze svých diecézí, aby slavili mši bez fyzicky přítomného Božího lidu. Pro mnoho duchovních, kteří slaví v „Novus Ordo“, je to určitě neobvyklý zážitek, pro...

—————

24.03.2020 12:52

Slavnost Zvěstování Páně v roce 2020

1. ČTENÍ: Iz 7, 10-14 Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka Izaiáše „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi,...

—————

20.03.2020 17:37

Křížová cesta v době koronaviru

Křížová cesta v době pandemie koronaviru   Kříž je znakem spásy. Kříž je naše síla. Ke kříži se utíkáme, protože je naším vysvobozením. Kde jsi v tom všem, Pane? Kde jsi v tom všem, co nyní prožíváme? Kráčíš s námi a před námi. Dávno jsi tu cestu...

—————

16.03.2020 13:19

Modlitba arcibiskupa Jana Graubnera

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš...

—————

14.03.2020 12:06

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020 Drazí věřící, v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských, na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a...

—————

06.10.2018 18:27

Hodové kázání

    Hody patří k tradičním svátkům snad každé moravské vesnice. Hody se slaví jako křesťanský svátek i jako den hojnosti, veselí a blahobytu. Je to vlastně připomínka posvěcení kostela, proto v Čechách této slavnosti říkají posvícení. My jsme si ve výroční den, při nedělní...

—————

03.09.2017 11:30

Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (přečtěte během bohoslužeb v neděli 3. září 2017)   Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného života! V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí Cova...

—————

03.09.2017 11:11

Zásvětná modlitba Jana Pavla II. ve Fatimě r. 1984

Zasvěcení Panně Marii, které sv. Jan Pavel II. pronesl v roce 1984.   Ó Matko lidu a národů, ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání,...

—————